הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי לאספקת שירותים להפקת, סריקת ובדיקת שאלוני בחינה

מכרז פומבי לאספקת שירותים להפקת, סריקת ובדיקת שאלוני בחינה - מספר 190037

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מזמין מציעים העומדים בתנאים המפורטים בהזמנה, להציע הצעות להפקת, סריקת ובדיקת שאלוני בחינה וכן לביצוע סקרי הוראה מקוונים ("ההזמנה").
התנאים המוקדמים שעל המציעים לעמוד בהם: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) למציע ניסיון באספקת כל אחד מהשירותים להלן, יחד או בנפרד, לפחות לשני גופים ציבוריים כהגדרתם בהזמנה ו/או מכללות ו/או אוניברסיטאות בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018: הפקת, סריקת ובדיקת שאלוני בחינה מסוג "רב ברירה"; ו-ביצוע סקרי הוראה מקוונים; (4) למציע יש מחזור כספי של לפחות 1,500,000 ₪ כולל מע"מ בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018; (5) המציע צירף לפחות 3 המלצות/חוות דעת כתובות מלקוחות.
תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם על ידי הצדדים, ולמשך 12 חודשים. למכון האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בפרקי זמן נוספים של עד 12 חודשים נוספים בכל פעם, עד ארבע הארכות.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

ההצעה תוגש עד ליום 23 לינואר, 2020 לתיבת ההצעות המקוונת, כמפורט במסמכי ההזמנה.

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי ההזמנה, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי ההזמנה.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 14.01.2020
הועלה קובץ "מענה לשאלות הבהרה למכרז להפקת בדיקת וסריקת שאלוני בחינה מס' 190037- 14.01.2020"


עדכון מיום 22.01.2020
הועלו הקבצים הבאים:
1. הסכם למתן שירותי הפקה סריקה ובחינה של שאלוני בחינה – מעודכן מסומן 22-01-2020
2. הסכם למתן שירותי הפקה סריקה ובחינה של שאלוני בחינה – מעודכן נקי 22-01-2020
3. מסמך הבהרות מספר 2 – מכרז פומבי להפקת בדיקת וסריקת שאלוני בחינה


עדכון מיום 23.01.2020
הועלו הקבצים הבאים:
1. מסמך הבהרות מספר 3 – מכרז פומבי להפקת בדיקת וסריקת שאלוני בחינה 23-01-2020
2. נספח ב1 להזמנה – מעודכן 23-01-2020

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063