הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרז פומבי למתן שירותי ניהול מערכות מידע (מנמ"ר) במיקור חוץ, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי למתן שירותי ניהול מערכות מידע (מנמ"ר) במיקור חוץ, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2021/14

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה למכרז שבכותרת.

תנאי סף – מציע אשר הינו עוסק מורשה ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל, אשר במידה והצעתו תזכה במכרז, יעניק את השירותים באמצעות מנמ"ר מוצע מטעמו, בו מתקיימים כל התנאים הבאים, במצטבר: (1) המנמ"ר המוצע הינו אחד או יותר מאלה: (א) בעל תואר אקדמי במערכות מידע ו/או מדעי המחשב ו/או הנדסת מחשבים ו/או מתמטיקה ומדעי המחשב ו/או הנדסת תעשייה וניהול עם התמחות במערכות מידע ו/או הנדסת תוכנה; (ב) בעל תואר אקדמי שני במנהל עסקים עם התמחות במערכות מידע ו/או בעל תואר אקדמי שני בניהול טכנולוגיית המידע; (ג) השלים קורסים מקצועיים בתחום המחשוב בהיקף של 400 שעות. (2) המנמ"ר המוצע הינו בעל ניסיון של 24 חודשים רצופים לפחות, החל משנת 2015 ועד למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, במתן שירותי ניהול מערכות מידע לארגון/גוף בהיקף של לפחות 250 משתמשים שונים ובהיקף של לפחות 50% משרה.

תקופת התקשרות – 24 חודשים ואופציה של עד 60 חודשים.

מסמכי המכרז – ניתן לעיין בתחתי עמוד זה.

רישום למכרז – ניתן להשתתף במכרז ולהגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה בקשר למסמכי המכרז, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת, עד ליום 07 בנובמבר בשעה 12:00.

מועד הגשת הצעותהצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום 24 בנובמבר בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.


עדכון מתאריך – 11.11.21
1. הועלה קובץ מסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה
2. המכון מבקש לעדכן את המציעים כי נקבע מועד חדש להגשת הצעות: 30 בנובמבר 2021, בשעה 12:00.

להלן טבלה המרכזת מועדים ולוחות הזמנים בהליך המכרזי:

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063