הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי לאספקה, הובלה, התקנה, אחריות ותחזוקה של ציוד מערך ההגשה במטבח - מספר 2022/109

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד לפרסם מכרז פומבי מס' 2022/109 לאספקה, הובלה, התקנה, אחריות ותחזוקה של ציוד מערך ההגשה במטבח עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט.

תנאי סף – מציע אשר הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין, מציע אשר מקיים את כל דרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976; לציע מחזור הכנסות של לפחות 2,000,000 ₪ לא כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים 2019,2020 ו – 2021 וככל שהמציע הינו תאגיד, לא קיימת בדו"חות הכספיים שלו בשנים אלה הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי"; למציע אישור תקף מכל יצרני ציוד המטבח הכלולים בהצעת המציע, כי הינו ספק מורשה מטעם היצרן לספק ולתחזק את הציוד במדינת ישראל; המציע סיפק, התקין ותחזק, פריטי מטבח לשלושה מטבחים לפחות בישראל בשנים 2019-2022 בהיקף של 1,000,000 ₪ כולל מע"מ כל מטבח לפחות, תקופת תחזוקה של 12 חודשים לפחות כ"א; המציע העסיק או קיבל שירותים מטכנאים בתחום פריטי/ציוד המטבח בהיקף מצטבר של לא פחות מ-360 שעות חודשיות בתקופה הרלוונטית.

מסמכי ההליך – ניתן לעיין במסמכים בהמשך עמוד זה.

רישום להליך – ניתן להגיש הצעה להליך ו/או לפנות שאלת הבהרה בקשר למסמכי ההליך, באמצעות רישום מוקדם לתיבה מקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות התיבה המקוונת, עד ליום 11/12/2022 בשעה 12:00.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבה המקוונת או לתיבת המכרזים הפיזית, עד ליום 18/12/2022 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי ההליך יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי קול קורא זה זה כלולים במסמכי ההליך המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי ההליך, יקבעו מסמכי ההליך. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי ההליך ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי ההליך.

למעבר לתיבת הצעות יש ללחוץ כאן

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063