הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרז פומבי למתן שירותי פרסום, דיגיטל, רשתות חברתיות (סושיאל) ורכש מדיה, עבור אתנה – המרכז לקידום ספורט נשים במכון וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי למתן שירותי פרסום, דיגיטל, רשתות חברתיות (סושיאל) ורכש מדיה, עבור אתנה – המרכז לקידום ספורט נשים במכון וינגייט - מספר 2023/32

המכרז הסתיים!

אתנה - המרכז לקידום ספורט נשים ("אתנה") והמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבדים בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה למכרז שבנדון, הכל באופן ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז ("המכרז").

תנאי סף – מציע אשר הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל, אשר במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז, מעניק שירותי פרסום, דיגיטל ומדיה חברתית (סושיאל) וכן שירותי תכנון, ניהול ורכש מדיה לפלטפורמות האון ליין והאוף ליין; מציע כנ"ל, אשר נכון למועד האחרון להגשת הצעות, מעסיק עובדים בתחומי הפרסום הבאים לכל הפחות: אסטרטגיה ו/או פלנינג, ניהול לקוחות, קריאייטיב, דיגיטל, מדיה חברתית (סושיאל), סטודיו והפקה; מציע כנ"ל, אשר החל משנת 2020 ועד למועד האחרון להגשת הצעות, יצר והפיק לפחות 4 קמפיינים דיגיטליים/פרויקטי סושיאל, אשר תוקשרו בפלטפורמות הדיגיטל ו/או המדיה החברתית (סושיאל), ומקיימים את התנאים הנקובים בסעיפים 8.7.1-8.7.3 למסמכי המכרז, במצטבר. מובהר כי המכרז הינו מכרז עם בחינה דו-שלבית, הכולל תנאי איכות.

תקופת התקשרות – 24 חודשים ואופציה של עד 36 חודשים.

מסמכי המכרז – ניתן לעיין בעמוד זה.

רישום למכרז – ניתן להשתתף במכרז ולהגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה בקשר למסמכי המכרז, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום ב ' 31 ליולי, 2023.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום ד' 16 לאוגוסט 2023, בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז.

 

קישור לתיבת ההצעות לחצו כאן


עדכון מתאריך ה-08.08.2023
התפרסמו מסמכי המענה לשאלות הבהרה.

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063