הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי לקבלת הרשאה לאספקה, התקנה והפעלה של עמדות טעינה לרכבים חשמליים בשטח המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2023/55

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה למכרז שבנדון, הכל באופן ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז ("המכרז").

תנאי סף – מציע אשר הינו תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל, אשר מחזור ההכנסות המצטבר שלו במהלך השנים 2022-2020, לא פחת מסך של 3,000,000 ₪ (שלושה מיליון שקלים חדשים), לא כולל מע"מ; מציע כנ"ל, אשר בדו"חות הכספיים המבוקרים שלו לשנים 2020, 2021 ו-2022, לא קיימת הערה המעלה ספק בדבר יכולת המציע להמשיך ולהתקיים כ"עסק חי"; מציע כנ"ל, אשר הנו בעל ניסיון מוכח בהקמה, ניהול, תפעול והפעלה של עמדות טעינה (AC) ציבוריות, כולל מכירת חשמל באופן ציבורי מלא, בארץ, בהיקף של 40 שקעים, במצטבר, במספר אתרים ו/או אתר אחד; מציע כנ"ל, אשר הנו בעל ניסיון מוכח בהקמה, ניהול והפעלה של עמדת טעינה ציבורית מהירה (DC) אחת לפחות כולל במכירת חשמל באופן ציבורי מלא, בארץ; מציע כנ"ל, אשר בעל ניסיון מוכח בהתקשרות עם לפחות שני מזמינים ציבוריים בישראל, לצורך ביצוע פרויקט פריסה וניהול של עמדות טעינה ציבוריות או עבודות תשתית חשמל ציבוריות (מאור רחובות, רמזורים ו/או אחר); מציע כנ"ל, אשר עמדות הטעינה המוצעות במסגרת הצעתו, הן מסוג AC והן מסוג DC, וכן מערכת הניהול המוצעת, בעלות כלל האישורים הנדרשים על פי כל דין ועומדות בכלל הדרישות המפורטות במסמכי המכרז לרבות ההסכם על נספחיו.

תקופת התקשרות – 60 חודשים ממועד חתימת המכון על החוזה.

מסמכי המכרז – ניתן לעיין בהמשך עמוד זה.

רישום למכרז – ניתן להשתתף במכרז ולהגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה בקשר למסמכי המכרז, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום ב' 08.01.2024

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום א' 28.2.2024 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכל כמפורט במסמכי המכרז.


עדכון מתאריך ה-23.01.2024
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך ה-18.02.24 בשעה 12:00


עדכון מתאריך ה14.02.2024
מועד אחרון להגשת המכרז נדחה לתאריך 28.02.2024 בשעה 12:00

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063