הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה

הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה - מספר 190017

 

המכרז לא פעיל!

מכון וינגייט – המכון הלאומי לספורט ("מכון וינגייט" או "המכון"), מעוניין מעונין לבנות מאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה ("הקבלנים"), הערוך לפי תחומי העיסוק ("המאגר"), בתחומים הבאים:
(1) בנייה ושיפוצים ;(2) חשמל; (3) מסגרות ;(4) איטום ;(5) פיתוח ותשתיות; (6) אלומיניום.

תנאי הסף להיכללות במאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) למציע רישיון לעסוק בתחום הקבלנות המבוקש, כנדרש על פי דין; (4) המציע צירף לבקשתו את נספח א' להזמנה - טופס בקשת הצטרפות למאגר; (5) על המציע להיות קבלן רשום על פי חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט-1969, בענף וסיווג לפחות על פי המפורט בטבלה המצורפת בסעיף 3.5 להזמנה; (6) למציע מחזור כספי בגין עבודות קבלניות בכל אחת מהשנים 2017 ו-2018, בהיקף של לפחות המחזורים הכספיים המפורטים בטבלה בסעיף 3.6 להזמנה; (7) המציע הגיש רשימת ממליצים הכוללת שלוש המלצות לפחות בתחום השירותים; (8) למציע ותק של לפחות שלוש (3) שנים בתחום; (9) המציע צירף להצעתו ערבות הצעה בנוסח המצורף להזמנה.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

בכל מקרה של סטייה או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי ההזמנה, יגברו התנאים והכללים שבמסמכי ההזמנה.

על המציע למלא את נספחי ההזמנה בכתב קריא וברור, ולהגיש את הצעתו בצירוף כל המסמכים והאישורים המפורטים במסמכי ההזמנה לכתובת הדוא"ל [email protected] לא יאוחר מיום ב' 13 למאי,2019 בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה עצמם הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 18.4.19
הועלה קובץ "מענה לשאלות הבהרה – להזמנה להיכלל במאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה 190017 "
הועלה קובץ " הזמנה להיכלל במאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה 190017 – מעודכן נקי "
הועלה קובץ " הסכם מסגרת – מאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה 190017 – מעודכן נקי "


עדכון מיום 6.5.19
הועלה קובץ "תיקון מס' 2 למסמכי ההזמנה – הזמנה להגיש בקשה להיכלל במאגר קבלני שיפוצים, תחזוקה ובנייה מס 190017"

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063