הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום המסחרי-מנהלי למכון וינגייט

מכרז פומבי: הזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום המסחרי-מנהלי למכון וינגייט - מספר 200004

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון") פונה בהזמנה להציע הצעות למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום המסחרי-מנהלי ("המכרז" או "ההזמנה"). הזוכה במכרז יספק שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום המסחרי-מנהלי עבור כל גורמי ויחידות המכון וכן עבור חברת הבת של המכון, מכון וינגייט – מלון הספורט בע"מ, בהתאם לתנאי ההזמנה. בתמורה למתן השירותים על פי מסמכי ההזמנה, ישלם המכון לזוכה תשלום חודשי (ריטיינר) עבור שירותים משפטיים שוטפים ותשלום שעתי עבור הליכים משפטיים (ליטיגציה) ופרויקטים חריגים באישור מנכ"ל המכון, הכל כמתואר במסמכי ההזמנה.

על המציע לצרף את כל המסמכים המפורטים במסמכי ההזמנה.

תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם על ידי הצדדים, ולמשך 48 חודשים. למכון האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בפרקי זמן נוספים של עד 12 חודשים נוספים בכל פעם, ובלבד שתקופת ההתקשרות הכוללת לא תעלה על 72 חודשים.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

שאלות והבהרות בעניין ההזמנה יש להגיש בכתב בלבד לכתובת הדוא"ל: [email protected] עד ליום ג', 26 למאי, 2020 בשעה 12:00.

ההצעה תוגש למכון וינגייט, לתיבת המכרזים הממוקמת בבניין הנהלה ע"ש "הרשטריט" בקומת לשכת מנכ"ל עד ליום ב', 15 ליוני 2020 בשעה 12:00, הכל כמפורט במסמכי ההזמנה. הצעה שלא תימצא בתיבת המכרזים בכתובת הרשומה לעיל, במועד האמור, מכל סיבה שהיא – לא תידון.

בחירת הזוכה תיעשה עפ"י אמות מידה של איכות, ריאיון ומחיר, כמפורט במסמכי ההזמנה.

התנאים המפורטים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים, וההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה יגברו בכל מקרה של סתירה.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 08/07/20
המציעים מתבקשים להגיש המסמכים המעודכנים ביותר בהתאם למפורט במסמך- "מענה לשאלות הבהרה למכרז מס 200004- סבב שני".

הועלו הקבצים הבאים:
1. מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום מנהלי-מסחרי מס 200004 מעודכן מסומן מיום 08.07.20
2. מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום מנהלי-מסחרי מס 200004 מעודכן נקי מיום 08.07.20
3. מענה לשאלות הבהרה למכרז מס 200004- סבב שני
4. מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום מנהלי-מסחרי מס 200004 נספחים ד-ה מעודכן


עדכון מיום 12/06/20
הועלו הקבצים הבאים:
1. מענה לשאלות הבהרה למכרז מס 200004;
2. הסכם מכון וינגייט – ייעוץ משפטי מס 200004 מעודכן מסומן מיום 12.06.20;
3. הסכם מכון וינגייט – ייעוץ משפטי מס 200004 מעודכן נקי מיום 12.06.20;
4. מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום מנהלי-מסחרי מס 200004 מעודכן מסומן מיום 12.06.20;
5. מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום מנהלי-מסחרי מס 200004 מעודכן נקי מיום 12.06.20.
6. מכרז פומבי למתן שירותי ייעוץ משפטי חיצוני בתחום מנהלי-מסחרי מס 200004 נספחים ד-ה

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063