הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות שיקום מבני בטון במכון וינגייט

מכרז מסגרת פומבי לביצוע עבודות שיקום מבני בטון במכון וינגייט - מספר 190011

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות לביצוע עבודות שיקום מבני בטון (בטונים) במעטפת החיצונית של עד שלושה עשר (13) מבנים במכון ("המכרז").

סוג המכרז: מכרז מסגרת פומבי. הזוכים במכרז ייכללו במאגר קבלנים ממנו יבחרו הקבלנים שיבצעו את העבודות במבנים, על פי הליך התמחרות שייעשה מול קבלני המאגר, כמפורט במסמכי המכרז.

עלות ביצוע כל העבודות בכל המבנים במסגרת המכרז מוערכת בכעשרה מיליון ₪ (בלא תוספת מע"מ). למכון האפשרות להגדיל או להקטין, על פי שיקול דעתו, את היקף ביצוע העבודות בטווח שבין אפס ועד להיקף של עשרים מיליון ₪ (בלא תוספת מע"מ), והכל בהתאם לאישורים התקציביים הנדרשים ובכפוף לשיקולי המכון הבלעדיים. הנתונים האמורים הם הערכה בלבד.

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ו/או תאגיד הרשום כדין בישראל; (2) המציע עומד בדרישות חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) המציע קבלן רשום בפנקס הקבלנים, בסיווג ענף ראשי 100 בעל לפחות סיווג ג1, לפי תקנות רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות (סיווג קבלנים רשומים); (4) המציע מנהל ספרי חשבונות כדין; (5) המציע קבלן מוכר לעבודות ממשלתיות על פי הוועדה הבין משרדית, בסיווג המפורט בסעיף 3 לעיל; (6) המציע בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע של לפחות שלוש עבודות שיקום של מבני בטון, בהיקפים של לפחות 1,000,000 ₪ לפרויקט, בשבע השנים האחרונות; (7) המציע ביצע עבודות הנדסיות בהיקף שנתי ממוצע של עשרה מיליון ₪ ומעלה (ללא מע"מ התאמות והצמדות) בשנים 2015-2018; (8) המציע הציג שלוש המלצות מאת מנהלי פרויקטים של לקוחות עבורם ביצע והשלים פרויקטים כקבלן ראשי; (9) המציע בעל ניסיון מוכח כקבלן ראשי בביצוע של לפחות שלוש עבודות שיקום של מבני בטון, בהיקפים של לפחות 5,000 מ"ר לפרויקט, בשבע השנים האחרונות; (10) המציע הגיש את כל מסמכי המכרז ונספחיו; (11) המציע הגיש את ערבות ההצעה, בנוסח המצורף למכרז; (12) המציע השתתף בסיור המציעים.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

סיור מציעים יתקיים ביום ד' 30 לינואר, 2019 בשעה 10:00. השתתפות בסיור המציעים היא תנאי סף להגשת ההצעה וכפופה לרישום מראש כמצוין במסמכי ההזמנה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד ליום ד' 13 לפברואר, 2019 בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 07.02.2019
הועלה קובץ "מענה לשאלות הבהרה- מכרז שיקום מבני בטון מס 190011"

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063