הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרז פומבי למתן הרשאה להפעלת קפיטריה ומכירת מוצרי נוחות

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי למתן הרשאה להפעלת קפיטריה ומכירת מוצרי נוחות - מספר 200008

המכרז הסתיים

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון") מבקש להזמין הצעות מגופים שעומדים בתנאי ההזמנה, לקבל הרשאה להפעלת קפיטריה ומכירת מוצרי נוחות ולאספקת כיבוד ("ההזמנה").

התנאים המוקדמים שעל המציעים לעמוד בהם: (1) המציע הוא עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל העומד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (2) המציע שימש כבעלים של, או הפעיל על פי הרשאה מהבעלים, לפחות 3 קפיטריות או בתי קפה או מסעדות או מזנונים כל אחת לתקופה שלא תפחת מ- 12 חודשים, בכל אחת השנים 2017-2019, אשר פעלו על פי רישיון עסק כדין; (3) המציע מפעיל על פי רישיון עסק כדין, במועד הגשת ההצעות, לפחות מקום אחד מסוג בית קפה או קפיטריה או מסעדה או מזנון לתקופה שלא תפחת מ- 12 חודשים, כאשר מחזור ההכנסות השנתי בו הוא לפחות 2,000,000 (שני מיליון) ₪, כולל מע"מ, בשנת 2019 או בשנת 2020; (4) מחזור ההכנסות הכספי של המציע מהשירותים המפורטים בהזמנה הוא לפחות 7,000,000 (שבעה מיליון) ₪, כולל מע"מ, בשנה בכל אחת מהשנים 2017-2019; (5) המציע אינו נמצא בהליכי פירוק או פשיטת רגל; המציע העמיד במסגרת הצעתו ערבות ההצעה בהתאם להוראות ההזמנה; (6) תקופת ההתקשרות תהא מיום חתימת ההסכם על ידי הצדדים, ולמשך 48 חודשים. למכון האופציה להאריך את תקופת ההתקשרות בשתי תקופות נוספות בנות 24 חודשים כל אחת.

המכון יהיה רשאי לנהל התמחרות מקוונת, אם ימצא זאת לנכון לפי שיקול דעתו, בנוגע להצעה הכספית, והכל בהתאם להוראות ההזמנה והדין בעניין.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

"ההצעה תוגש עד ליום ה' 21 לינואר, 2021 בשעה 12:00 לתיבת ההצעות המקוונת, כמפורט במסמכי ההזמנה."

התנאים המפורטים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים, וההוראות הקבועות במסמכי ההזמנה יגברו בכל מקרה של סתירה.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

 

עדכון מיום 24/12/20
נוכח הודעת הממשלה על סגר כללי, מועד סיור המציעים הוקדם ליום א' 27 לדצמבר, 2020 בשעה 12:00.
הועלה קובץ "מכרז מס' 200008 מסמך הבהרות מס' 1"


עדכון מיום 29/12/20

המכון מבקש לעדכן את המציעים כי נקבע מועד נוסף לסיור מציעים, הסיור הנוסף יתקיים ביום א' 3 לינואר, 2021 בשעה 8:30, במכון וינגייט.
מועדי המכרז עודכנו בהתאם, העדכונים שנערכו במועדים למכרז מפורטים במסמך הבהרות מס' 2, והוא המסמך המפורט והמחייב.

הועלה קובץ "מכרז מס' 200008 מסמך הבהרות מס' 2"


עדכון מיום 13/01/21

הועלו הקבצים הבאים:
1. מכרז מס' 200008 מסמך הבהרות מס' 3
2. מכרז פומבי מס' 200008 למתן הרשאה להפעלת קפיטריה וחנות נוחות מעודכן נקי 130121
3. מכרז פומבי מס' 200008 למתן הרשאה להפעלת קפיטריה וחנות נוחות מעודכן מסומן 130121
4. פרוטוקול סיור מציעים מעודכן- מכרז למתן הרשאה להפעלת קפיטריה וחנות נוחות מס' 200008
5. תוכנית קפיטריה מס' 1
6. תוכנית קפיטריה מס' 2


עדכון מיום 20/01/21
הועלה הקובץ "מכרז מס' 200008 מסמך הבהרות מס' 4"

הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063