הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי למתן שירותי דוברות, אסטרטגיה ויחסי ציבור

מכרז פומבי למתן שירותי דוברות, אסטרטגיה ויחסי ציבור - מספר 180046

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות למתן שירותי דוברות, אסטרטגיה ויחסי ציבור ("השירותים") למכון ולאתנה – היחידה המקצועית לקידום ילדות מתבגרות ונשים בספורט ("אתנה").
על המציע להציג צוות מטעמו – שני יועצי תקשורת בהתאם לחלוקת השירותים המפורטת בהזמנה – יועץ תקשורת למכון ויועץ תקשורת לאתנה. המציע רשאי להציע יועץ תקשורת יחיד מטעמו עבור שני התפקידים.

סוג המכרז: מכרז פומבי. ההתקשרות בכפוף להסכם התקשרות.

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ותאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976 וניכוי מס; (3) המציע בעל ניסיון מצטבר במתן שירותי דוברות ויח"צ של שנתיים לפחות בתקופה 2014-2018; (4) המציע יציג יועץ/יועצי תקשורת, העומדים (כל אחד בנפרד) בתנאי הסף הבאים: (א) יועץ התקשורת הנו בעל ניסיון מצטבר של חמש שנים לפחות במתן שירותי יעוץ בתחום התקשורת - קשרי עיתונות ודוברות בתקופה שבין השנים 2012-2018, נדרשים שלושה לקוחות לפחות לתקופה הנ"ל; (ב) יועץ התקשורת המוצע סיפק שירותי יעוץ בתחום התקשורת - קשרי עיתונות ודוברות, עבור לקוח אחד לפחות שהינו גוף ציבורי (כהגדרתו בהזמנה) והשירותים ניתנו בתקופה שלא פחתה מ-12 חודשים רצופים בתקופה 2012-2018; (ג) יועץ התקשורת המוצע בעל ניסיון עבודה בתחום החברתי בתקופה שבין השנים 2012-2018.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

תקופת ההתקשרות – תקופה בת שניים עשר (12) חודשים. למכון האופציה להאריך את ההסכם בפרק זמן נוסף של עד 24 חודשים נוספים, בכפוף להודעה של 30 יום מראש.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד ליום ה', 21 לפברואר 2019 בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי המכרז הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 13.2.2019
הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063