הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מתן שירותי עוזר מנהל במרכז ההדרכה בבית הספר למאמנים של מכון וינגייט

מתן שירותי עוזר מנהל במרכז ההדרכה בבית הספר למאמנים של מכון וינגייט - מספר 190014

המכרז לא פעיל!

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות למתן שירותי ניהול מרכז הדרכה בבית הספר למאמנים של מכון וינגייט ("ההזמנה").

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע מנהל פנקסי חשבונות ורשומות בהתאם לקבוע בחוק עסקאות גופים ציבוריים (התשל"ו-1976), והתקנות שהותקנו מכוחו; (2) המציע אינו בעל הרשעות לפי חוק עובדים זרים, התשנ"א-1991 וחוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987; (3) המציע עומד בכל חובותיו מבחינת תשלום שכר ותשלומים סוציאליים לכל עובדיו באופן קבוע בשנה האחרונה כמתחייב מחוקי העבודה, צווי ההרחבה, ההסכמים הקיבוציים הרלוונטיים לענף וההסכמים האישיים החלים עליו, במידה שחלים עליו, ובכל מקרה לא פחות משכר מינימום כחוק וכל התשלומים הסוציאליים כנדרש; (4) אם המציע הינו תאגיד – המציע רשום במרשם המתנהל על פי דין לגבי תאגידים מסוגו; (5) אם המציע הינו תאגיד - במועד הגשת ההצעה, המציע אינו בעל חובות אגרה שנתית ברשות התאגידים. בנוסף, המציע אינו חברה מפרת חוק ואינו עומד בפני התראה קודם רישום כחברה מפרת חוק; (6) למנהל המוצע מטעם המציע: (א) תואר אקדמי - עדיפות תואר בתחום האירגוני/תחום הייעוץ החינוכי/ תחום החינוך/תחום מדעי ההתנהגות, (ב) ניסיון בתפקיד דומה (ניהול צוות/תחום/הדרכה) – יתרון.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה כאן למטה בהמשך העמוד.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 1 באפריל 2019, יום שני בשעה 12:00.

תקופת ההתקשרות תהיה ל-12 חודשים. למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לשתי תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, במתן הודעה מוקדמת לספק.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 26.03.19
הועלה קובץ מענה לשאלות ספקים

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063