הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרז פומבי למתן שירותי מחשוב מנוהלים במיקור חוץ, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי למתן שירותי מחשוב מנוהלים במיקור חוץ, עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 2021/07

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה למכרז שבנדון ("המכרז").

תנאי סף – מציע שהינו תאגיד רשום כדין בישראל; מציע שהינו בעל כל האישורים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976 ועומד ביתר הוראות חוק זה; מציע אשר במהלך 5 השנים שקדמו למועד הגשת הצעות, סיפק שירותים מנוהלים בתחום המחשוב בשיטת מיקור חוץ, עבור 3 לקוחות לפחות, לגביהם מתקיימים כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז; מציע בעל מחזור הכנסות שנתי ממוצע לשנים 2019,2018 ו - 2020 של לפחות 4,000,000 ₪ (ללא מע"מ), במתן שירותים מנוהלים, בהתאם לדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים לשנים הרלוונטיות; מציע אשר השתתף במפגש מציעים; מציע שהציג אחראי תשתיות, בו מתקיימים החל מיום 01.01.2017 ועד למועד הגשת ההצעות, כל התנאים המפורטים במסמכי המכרז.

סוג המכרז – דו שלבי.

תקופת התקשרות – 24 חודשים ואופציה של עד 60 חודשים.

מסמכי המכרז – ניתן לעיין במסמכי המכרז בתחתית עמוד זה.

רישום למכרז – ניתן להגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה ו/או להשתתף במפגש מציעים, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

מפגש מציעים (חובה) – יתקיים ביום 05.09.2021, בשעה 11:00. המכון יהיה רשאי לקיים את המפגש ב – ZOOM. לצורך השתתפות בסיור נדרשת הצגת תו ירוק בתוקף.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום 19.09.2021.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום 14.10.2021, בשעה 12:00.

המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכול כמפורט במסמכי המכרז. כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור.


עדכון מתאריך 06.10.21
הועלה קובץ מסמך הבהרות מס' 1 – מענה לשאלות הבהרה.

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063