הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים שהסתיימו

מכרז פומבי למתן שירותי איפיון, פיתוח, הקמה ותחזוקה של מערכת לאיסוף וניהול נתונים עבור אתנה – המרכז לקידום ספורט נשים במכון וינגייט - מספר 2023/45

אתנה – המרכז לקידום ספורט נשים ("אתנה") והמכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבדים בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה למכרז שבנדון, הכל באופן ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז ("המכרז").

תנאי סף – מציע אשר הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל אשר הינו ספק מורשה ומוסמך על ידי יצרן מערכת ו/או בעלים של מערכת ו/או חלק מרכיביה ומורשה למכור, לשווק, להפיץ ולהשתמש ברכיבי המערכת המוצעת ולבצע פעולות למתן השירותים מושא המכרז; מציע כנ״ל, אשר במהלך שלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות, אפיין, תכנן, יישם, הקים, פיתח, הטמיע, סיפק, התקין, ביצע התאמות, ביצע הדרכות, תמך, נתן שירות ותחזק עבור לפחות לקוח אחד שהוא גוף ציבורי, מערכת לניהול ואיסוף נתונים, המקיימת את כל התנאים המפורטים בסעיפים 8.6.1-8.6.5 למסמכי המכרז, במצטבר; מציע כנ"ל, אשר ככל שהצעתו תיבחר כהצעה הזוכה במכרז יעמיד מנהל פרויקט בעל ניסיון של לפחות 3 שנים בניהול של לפחות שני פרויקטים במסגרתם בוצע איפיון, פיתוח, הטמעה, הקמה ואספקה של מערכת. מובהר כי המכרז הינו מכרז עם בחינה דו-שלבית, הכולל תנאי איכות.

תקופת התקשרות – ממועד חתימת אתנה על החוזה ועד לתום תקופת התחזוקה והרישוי, כהגדרתה בהסכם (3 שנים ממועד קבלת המערכת), ואופציה של עד 7 שנים נוספות.

מסמכי המכרז – ניתן לעיין בהמשך עמוד זה.

רישום למכרז – ניתן להשתתף במכרז ולהגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה בקשר למסמכי המכרז, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום 19/12/2023 בשעה 12:00.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום 28/03/2024 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

 


עדכון מתאריך ה-27.12.2023
הועלה קובץ מענה לשאלות הבהרה.


להלן עדכון מתאריך ה-10.3.24
עודכן המענה לשאלות הבהרה


עדכון מתאריך ה-13.03.2024
מועד אחרון להגשת הצעות נדחה לתאריך ה 28.03.2024 בשעה 12:00

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063