הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט

מכרזים פעילים

מכרז פומבי למתן שירותי ליווי תקשורתי וייעוץ אסטרטגי עבור המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט - מספר 9/2024

המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט ("המכון"), מתכבד בזאת להזמין מציעים להגיש הצעה למכרז שבנדון, הכול באופן ובתנאים המפורטים במסמכי המכרז ("המכרז").

תנאי סף – מציע אשר הינו עוסק מורשה או תאגיד הרשום כדין בישראל; מציע כנ"ל, שהינו בעל כל האישורים הנדרשים לפי סעיף 2 לחוק עסקאות גופים ציבוריים, תשל"ו-1976, וכן עומד בדרישות סעיפים 2ב' ו- 2ב'1 לחוק זה; מציע כנ"ל שיועץ בכיר מוצע מטעמו העניק שירותי ייעוץ בתחומי התקשורת ו/או יחסי ציבור ו/או דוברות עבור 3 גופים גדולים שונים, במהלך 5 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז וכן העניק שירותי ייעוץ אסטרטגי וניהול משברים, ל-2 גופים ציבוריים, בהתקשרות מתמשכת, במהלך 10 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות במכרז (כהגדרת המונחים במסמכי המכרז); מציע כנ״ל, שכל אחד משני יועצי משנה מקצועיים מוצעים מטעמו העניקו בשלוש השנים האחרונות (2021-2023), ייעוץ בתחום התקשורת ו/או יחסי ציבור ו/או דוברות עבור 4 גופים ציבוריים / גופים גדולים. מובהר כי למונחים בתנאי הסף, תהיה המשמעות שהוענקה להם במכרז. מובהר כי המכרז הינו מכרז עם בחינה דו-שלבית, הכולל תנאי איכות.

תקופת התקשרות – ממועד חתימת המכון על החוזה ולפרק זמן של 12 חודשים, בתוספת למכון להארכת תקופת ההתקשרות לפרק זמן של עד 60 חודשים נוספים.

מסמכי המכרז – ניתן לעיין בהמשך עמוד זה.

רישום למכרז – ניתן להשתתף במכרז ולהגיש הצעה ו/או לפנות בשאלת הבהרה בקשר למסמכי המכרז, באמצעות רישום מוקדם לתיבת ההצעות המקוונת.

שאלות הבהרה – שאלות ובירורים יופנו בכתב באמצעות תיבת ההצעות המקוונת, עד ליום ד' 10.04.2024 בשעה 12:00.

מועד הגשת הצעות – הצעה תוגש לתיבת ההצעות המקוונת, עד ליום א' 05.05.2024 בשעה 12:00.

כל עדכון או שינוי למסמכי המכרז יפורסם באתר האינטרנט של המכון בלבד ובאחריות המציעים להתעדכן באופן שוטף לגבי כל שינוי או עדכון כאמור. המידע והתנאים המחייבים לגבי מכרז זה כלולים במסמכי המכרז המפורסמים באתר המכון בלבד. במקרה של סתירה או אי-התאמה בין התנאים המפורטים לעיל לבין הרשום במסמכי המכרז, יקבעו מסמכי המכרז. המכון שומר לעצמו את הזכות לבטל ו/או לשנות את תנאי המכרז ומועדיו, הכל כמפורט במסמכי המכרז.

קישור לתיבת הרשמה

מסמכים לעיון


הרשמה לרשימת התפוצה

לקבלת עדכונים על מכרזים חדשים

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063