הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

קבלת הצעות מחיר לכלי רכב תפעוליים חשמליים ללא רישוי

קבלת הצעות מחיר לכלי רכב תפעוליים חשמליים ללא רישוי - מספר 180022

המכרז לא פעיל!
המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש לקבל הצעות מחיר לכלי רכב תפעוליים חשמליים ללא רישוי ("הבקשה").
התנאים המוקדמים להגשת הצעה: (1) קיומם של כל האישורים והתצהירים הנדרשים בחוק עסקאות גופים ציבוריים, (2) רישום בכל מירשם רלבנטי המתנהל על פי דין, (3) המציע הינו יצרן כלי הרכב נשוא הצעתו. לחילופין, המציע הינו נציג רשמי / יבואן מורשה בישראל של יצרן כלי הרכב נשוא הצעת; (4) במהלך 24 החודשים אשר קדמו למועד ההצעה, המציע מכר ו/או החכיר בישראל לפחות 7 כלי רכב תפעוליים הדומים או מקבילים לכלי הרכב נשוא הבקשה זה והעניק אחריות ושירות בגינם; (5) לגבי מציע במסלול ליסינג: בידי המציע כל היתר ורישיון תקפים כנדרש על פי הוראות כל דין לצורך מתן שירותי ליסינג; (6) למציע מחלקה לביצוע השירותים הנדרשים בבקשה.

תקופת התקשרות היא 36 חודשים, ולמכון אופציה להארכה ל2 תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת.

ניתן לעיין במסמכי הבקשה בהמשך עמוד זה.

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 16 באוגוסט, 2018, בשעה 12:00.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הינם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי הבקשה הן אלה שתחייבנה את מכון וינגייט.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 8.8.18
הועלו 2 קבצים מעודכנים:
1. מענה לשאלות מציעים
2. נספח ביטוח מתוקן


עדכון מיום 9.8.18
על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד לתאריך 21 באוגוסט, 2018, בשעה 12:00.


עדכון מיום 9.8.18
הועלה קובץ מעודכן: מענה לשאלות מציעים – מס' 2

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063