הכנס את החיפוש שלך
לוגו וינגייט
באנר תמונה אווירית

מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון, חדרנות ועבודות כלליות במטבח

מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון, חדרנות ועבודות כלליות במטבח - מספר 190028

המכרז לא פעיל!

מכון וינגייט, המכון הלאומי למצוינות בספורט על שם אורד צ'ארלס וינגייט (מכון וינגייט) ("המכון"), מבקש להזמין הצעות למתן שירותי ניקיון, חדרנות ועבודות כלליות במטבח למכון וינגייט ולמלון הספורט בע"מ ("ההזמנה"). השירותים הנדרשים הם שירותי ניקיון, חדרנות (אופציונאלי) ועבודות כלליות במטבח בשטחי מכון וינגייט.

התנאים להשתתפות בהזמנה, והכל כמפורט בהזמנה: (1) המציע הינו עוסק מורשה הרשום כדין בישראל ותאגיד הרשום כדין בישראל; (2) על המציע לעמוד בדרישות לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976; (3) למציע רישיון לעסוק כקבלן שירות כמשמעו בחוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם; (4) עד המועד האחרון להגשת ההצעות לא הורשע המציע ובעל הזיקה אליו כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו-1976, ביותר משתי עבירות בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח י-1 ונספח י-2 להזמנה, ואם הורשעו ביותר משתי עבירות – כי במועד האחרון להגשת ההצעות חלפו שלוש שנים לפחות ממועד ההרשעה האחרונה; (5) בשלוש השנים שקדמו למועד האחרון להגשת ההצעות לא הוטלו על המציע או על בעל הזיקה אליו, כהגדרתו בחוק עסקאות גופים ציבוריים, עיצומים כספיים בשל יותר משש הפרות המהוות עבירה, בגין הפרת חוקי העבודה המפורטים בנספח י-1 ובנספח י-2, והכל כמפורט בהזמנה; (6) המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא הורשעו ב-3 השנים שקדמו למועד האחרון להגשת הצעות בעברה פלילית הנוגעת לחוקי העבודה המפורטים בנספח י-3; (7) המציע או מי מבעלי הזיקה אליו לא נקנסו על ידי מינהל ההסדרה והאכיפה במשרד הכלכלה ביותר משני קנסות בגין עברות על חוקי העבודה המפורטים בנספח י-3, בשנה שקדמה למועד האחרון להגשת ההצעות. מספר קנסות בגין אותה עברה ייספרו כקנסות שונים; (8) המציע מתחייב כי לצורך ביצוע השירותים נשוא הזמנה זו, לא יועסקו עובדים זרים (ולמעט מומחי חוץ), וזאת בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם על-ידי המציע ובין באמצעות קבלן כוח אדם, קבלן משנה או כל גורם אחר עמו יתקשר המציע כמפורט בהוראות תכ"מ "עידוד העסקת עובדים ישראלים במסגרת התקשרויות הממשלה", מס 7.12.9; (9) למציע ניסיון בביצוע עבודות נשוא מכרז זה, בהיקף של חמישה וחצי (5.5) מיליון ₪ בשנה כולל מע"מ, בכל אחת מהשנים 2016, 2017 ו-2018 לגופים ציבוריים כהגדרתם בהזמנה, הכוללים שילוב של לפחות 2 מסוגי המבנים הבאים: משרדים, בריכה, כיתות, חדרי מעונות/חדרי אירוח, אולמות/מתקני ספורט, מטבחים, חדרי אוכל/קפיטריה ואודיטוריום; (10) המציע מספק שירותים נשוא המכרז עבור לפחות 5 ארגונים/גופים שונים, כאשר בכל ארגון מועסקים על ידו לכל הפחות 20 עובדי ניקיון ו/או חדרנות ו/או כלליים;(11) המציע השתתף בסיור מציעים ו/או בסיור נפרד; (12) המציע הגיש את נספח י"ג להזמנה.

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה בתחתית עמוד זה.

סיור מציעים חובה ייערך ביום ג', 16 ליולי,2019 בשעה 10:00

על המציע להגיש את הצעתו למכון וינגייט עד ליום ב' 12 לאוגוסט, 2019, בשעה 12:00.

תקופת ההתקשרות בהזמנה זו – תקופה בת 12 חודשים. למכון שמורה האופציה להאריך את תקופת ההסכם לארבע תקופות נוספות של 12 חודשים כל אחת, במתן הודעה מוקדמת לספק.

הפרטים המתוארים בהודעה זו הם תמציתיים וכלליים וההוראות המופיעות במסמכי ההזמנה הן אלה שתחייבנה את המכון.

מסמכים לעיון


שאלות הבהרה

עדכון מיום 04.08.2019
מועלה בזאת לאתר המענה לשאלות ההבהרה שהוגשו למכון בקשר עם המכרז, המהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז.

נוסף על האמור, מועלים בזאת לאתר פרוטוקול סיור מציעים, מסמכי ההזמנה וההסכמי ההתקשרות המעודכנים, מסמכים אלו מצורפים הן בגרסת "מעודכן מסומן" והן בגרסה "מעודכן נקי".
מסמכי ההזמנה וההסכם המתוקנים והנקיים הם הקובעים לצורך מתן הצעת המציע והם מחליפים את המסמכים המקבילים להם, שפורסמו טרם מועד הודעה זו.
הצעה אשר תוגש שלא בנוסח המעודכן עלולה להיפסל.

כמו כן, ראו כי המועד האחרון להגשת הצעות במענה להזמנה זו עודכן והוארך ליום ב' 19 לאוגוסט, 2019 בשעה 12:00.

הועלו הקבצים הבאים:
1. מענה לשאלות הבהרה – מכרז פומבי למתן שירותי ניקיון, חדרנות ועבודות כלליות במטבח מס' 190028.
2. פרוטוקול סיור מציעים – מכרז למתן שירותי ניקיון, חדרנות ועבודות כלליות במטבח מס' 190028.
3. מכרז למתן שירותי ניקיון חדרנות ועבודות כלליות למטבח מס' 190028 – מעודכן מסומן 04.08.2019.
4. מכרז למתן שירותי ניקיון חדרנות ועבודות כלליות למטבח מס' 190028 – מעודכן נקי 04.08.2019.
5. הסכם למתן שירותי ניקיון חדרנות ועבודות כלליות במטבח – מכון וינגייט מעודכן מסומן – 04.08.2019.
6. הסכם למתן שירותי ניקיון חדרנות ועבודות כלליות במטבח – מכון וינגייט מעודכן נקי – 04.08.2019.
7. הסכם למתן שירותי ניקיון חדרנות ועבודות כלליות למטבח – מלון הספורט מעודכן מסומן – 04.08.2019.
8. הסכם למתן שירותי ניקיון חדרנות ועבודות כלליות למטבח – מלון הספורט מעודכן נקי – 04.08.2019.

טופס הרשמה לניוזלטר של מכון וינגייט
אתם מוזמנים להירשם לאתר וליהנות מקשת רחבה של מידע בנושאים: ספורט ואימון, חינוך גופני והדרכה, אורח חיים בריא, תזונה נכונה והרזיה, רפואה, לימודים, כנסים והשתלמויות, אירועים ועוד. לנוחותכם, מדי שבוע נשלח אליכם עלון דיוור אלקטרוני ובו מידע רב ערך המכיל תוכן מקצועי מאת מומחי וינגייט ודבר פרסומת. תוכלו להסיר את עצמכם מהרשימה בכל עת.

    טלפון כללי מכון וינגייט
    *3063